กิจกรรมล่าสุดของไซต์

Junpen Waentuearong แก้ไข หน้าแรก
Junpen Waentuearong แก้ไข หน้าแรก
Junpen Waentuearong แก้ไข ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงาน สพฐ. ติดอาวุธความรู้ให้เด็กไทยทุกคนอ่านออกเขียนได้ เพื่อแก่ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียน Learning Loss ผ่านสื่อพัฒนาการอ่านและเขียนภาษาไทย
Junpen Waentuearong สร้าง ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงาน สพฐ. ติดอาวุธความรู้ให้เด็กไทยทุกคนอ่านออกเขียนได้ เพื่อแก่ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียน Learning Loss ผ่านสื่อพัฒนาการอ่านและเขียนภาษาไทย
Junpen Waentuearong แก้ไข ประกาศผลการคัดเลือก ครูดีไม่มีอบายมุข ปืที่11 ปีการศึกษา 2564
Junpen Waentuearong สร้าง ประกาศผลการคัดเลือก ครูดีไม่มีอบายมุข ปืที่11 ปีการศึกษา 2564
Junpen Waentuearong แก้ไข ขอเปลี่ยนวันปประชุมคณะวิทยากรเชิงปฏิบัติการโครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์ย้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัยขั้นพื้นฐาน ขั้นที่ 1 ปีการศึกษา 2565
Junpen Waentuearong แก้ไข ขอเปลี่ยนวันปประชุมคณะวิทยากรเชิงปฏิบัติการโครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์ย้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัยขั้นพื้นฐาน ขั้นที่ 1 ปีการศึกษา 2565
Junpen Waentuearong แก้ไข ขอเปลี่ยนวันปประชุมคณะวิทยากรเชิงปฏิบัติการโครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์ย้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน ขั้นที่ 1 ปีการศึกษา 2565
Junpen Waentuearong สร้าง ขอเปลี่ยนวันปประชุมคณะวิทยากรเชิงปฏิบัติการโครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์ย้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน ขั้นที่ 1 ปีการศึกษา 2565
Junpen Waentuearong แก้ไข การประชุมปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเชิงรุก เพืี่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สู่ผลลัพธ์ PA
Junpen Waentuearong แก้ไข การประชุมปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเชิงรุก เพืี่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สู่ผลลัพธ์ PA
Junpen Waentuearong แก้ไข การประชุมปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเชิงรุก เพืี่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สู่ผลลัพธ์ PA
Junpen Waentuearong แก้ไข การประชุมปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเชิงรุก เพืี่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สู่ผลลัพธ์ PA
Junpen Waentuearong แก้ไข ประชุมคณะกรรมการการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 เพื่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบทางไกล
Junpen Waentuearong สร้าง ประชุมคณะกรรมการการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 เพื่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบทางไกล
14 ส.ค. 2565 10:20 Junpen Waentuearong แก้ไข ประชุมสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2565 ของศึกษานิเทศก์ภาคอีสาน
14 ส.ค. 2565 10:20 Junpen Waentuearong สร้าง ประชุมสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2565 ของศึกษานิเทศก์ภาคอีสาน
14 ส.ค. 2565 10:02 Junpen Waentuearong แก้ไข ประชุมอบรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment ; ITA) ประจำปี 2565
14 ส.ค. 2565 10:02 Junpen Waentuearong สร้าง ประชุมอบรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment ; ITA) ประจำปี 2565
14 ส.ค. 2565 09:28 Junpen Waentuearong แก้ไข หน้าแรก
14 ส.ค. 2565 09:27 Junpen Waentuearong แก้ไข หน้าแรก
14 ส.ค. 2565 09:25 Junpen Waentuearong แก้ไข หน้าแรก
14 ส.ค. 2565 09:24 Junpen Waentuearong แก้ไข หน้าแรก
14 ส.ค. 2565 09:24 Junpen Waentuearong แก้ไข หน้าแรก

เก่ากว่า | ใหม่กว่า