กิจกรรมล่าสุดของไซต์

18 ก.ย. 2564 10:24 Junpen Waentuearong แก้ไข ประชุมคณะกรรมการและวิทยากรเตรียมการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม ริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)
18 ก.ย. 2564 10:22 Junpen Waentuearong แก้ไข ประชุมคณะกรรมการและวิทยากรเตรียมการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม ริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)
18 ก.ย. 2564 10:21 Junpen Waentuearong สร้าง ประชุมคณะกรรมการและวิทยากรเตรียมการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม ริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)
18 ก.ย. 2564 08:36 Junpen Waentuearong แก้ไข ประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
18 ก.ย. 2564 08:34 Junpen Waentuearong แก้ไข อบรมโครงการ IFTE (Innovation For Thai Education) ประจำปี พ.ศ. 2564
18 ก.ย. 2564 08:31 Junpen Waentuearong แก้ไข ประชุมเตรียมการนิเทศการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19
18 ก.ย. 2564 07:10 Junpen Waentuearong แก้ไข ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 : ร.ร.บ้านดอนแดงเจริญทอง
17 ก.ย. 2564 08:11 Junpen Waentuearong แก้ไข ประกาศผลการนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)
17 ก.ย. 2564 08:11 Junpen Waentuearong สร้าง ประกาศผลการนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)
17 ก.ย. 2564 07:47 Junpen Waentuearong แก้ไข การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
17 ก.ย. 2564 07:47 Junpen Waentuearong สร้าง การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
17 ก.ย. 2564 07:24 Junpen Waentuearong แก้ไข อบรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564
17 ก.ย. 2564 07:24 Junpen Waentuearong สร้าง อบรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564
17 ก.ย. 2564 06:42 Junpen Waentuearong แก้ไข แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ 2565
17 ก.ย. 2564 06:42 Junpen Waentuearong สร้าง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ 2565
17 ก.ย. 2564 06:19 Junpen Waentuearong แก้ไข การเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
17 ก.ย. 2564 06:19 Junpen Waentuearong แก้ไข การเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
17 ก.ย. 2564 06:18 Junpen Waentuearong สร้าง การเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
17 ก.ย. 2564 05:44 Junpen Waentuearong แก้ไข อบรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564
17 ก.ย. 2564 05:44 Junpen Waentuearong สร้าง อบรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564
17 ก.ย. 2564 04:55 Junpen Waentuearong แก้ไข การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
17 ก.ย. 2564 04:54 Junpen Waentuearong สร้าง การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
15 ก.ย. 2564 08:34 Junpen Waentuearong แก้ไข ประกาศผลการแข่งขันผลงานรูปแบบการบริหาร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
15 ก.ย. 2564 08:33 Junpen Waentuearong สร้าง ประกาศผลการแข่งขันผลงานรูปแบบการบริหาร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
15 ก.ย. 2564 07:19 Junpen Waentuearong แก้ไข แจ้งจัดสรรงบประมาณโครงการจัดหาสื่อ ห้องสมุด เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น และโครงการรักการอ่านเพื่อแก้ปัญหาการไม่รู้หนังสือ.

เก่ากว่า | ใหม่กว่า