กิจกรรมล่าสุดของไซต์

Junpen Waentuearong แก้ไข ร่วมประชุมชี้แจงวิธีดำเนินการจัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประเภทจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
Junpen Waentuearong แก้ไข รับชม - รับฟัง รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. ผ่านระบบ Video Conference
Junpen Waentuearong แก้ไข เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ. 2561
Junpen Waentuearong สร้าง เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ. 2561
24 ม.ค. 2565 02:29 Junpen Waentuearong แก้ไข อบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities) ระยะที่ 1 (รูปแบบออนไลน์) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting (สำหรับศึกษานิเทศก์และครู)
24 ม.ค. 2565 02:29 Junpen Waentuearong แก้ไข อบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities) ระยะที่ 1 (รูปแบบออนไลน์) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting (สำหรับศึกษานิเทศก์และครู)
24 ม.ค. 2565 02:17 Junpen Waentuearong แก้ไข อบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities) ระยะที่ 1 (รูปแบบออนไลน์) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting (สำหรับศึกษานิเทศก์และครู)
24 ม.ค. 2565 02:14 Junpen Waentuearong แก้ไข แจ้งการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 รายอำเภอ ในจังหวัดนครพนม เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
24 ม.ค. 2565 02:12 Junpen Waentuearong แก้ไข แจ้งการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 รายอำเภอ ในจังหวัดนครพนม เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
24 ม.ค. 2565 02:11 Junpen Waentuearong สร้าง แจ้งการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 รายอำเภอ ในจังหวัดนครพนม เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
22 ม.ค. 2565 00:17 Junpen Waentuearong แก้ไข แจ้งการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 รายอำเภอของจังหวัดนครพนม
22 ม.ค. 2565 00:17 Junpen Waentuearong สร้าง แจ้งการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 รายอำเภอของจังหวัดนครพนม
22 ม.ค. 2565 00:07 Junpen Waentuearong แก้ไข แจ้งเลื่อนระยะเวลาการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานของหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 7
22 ม.ค. 2565 00:07 Junpen Waentuearong สร้าง แจ้งเลื่อนระยะเวลาการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานของหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 7
21 ม.ค. 2565 23:54 Junpen Waentuearong แก้ไข การอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้นำทางวิชาการโรงเรียนศูนย์วิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา
20 ม.ค. 2565 21:01 Junpen Waentuearong แก้ไข เผยแพร่เอกสารการนำมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ
20 ม.ค. 2565 21:01 Junpen Waentuearong สร้าง เผยแพร่เอกสารการนำมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ
20 ม.ค. 2565 20:54 Junpen Waentuearong แก้ไข ติดตามการดำเนินการขออนุญาตเปิดเรียนแบบ On-site ก่อนวันที่ 31 มกราคม 2565
20 ม.ค. 2565 20:53 Junpen Waentuearong สร้าง ติดตามการดำเนินการขออนุญาตเปิดเรียนแบบ On-site ก่อนวันที่ 31 มกราคม 2565
18 ม.ค. 2565 21:26 Junpen Waentuearong แก้ไข ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 41)
18 ม.ค. 2565 21:26 Junpen Waentuearong สร้าง ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 41)
18 ม.ค. 2565 21:20 Junpen Waentuearong แก้ไข แนวทางการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564
18 ม.ค. 2565 21:20 Junpen Waentuearong สร้าง แนวทางการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564
18 ม.ค. 2565 21:13 Junpen Waentuearong แก้ไข ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หลักสูตรเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง Online ของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
18 ม.ค. 2565 21:08 Junpen Waentuearong สร้าง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หลักสูตรเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง Online ของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เก่ากว่า | ใหม่กว่า