กิจกรรมล่าสุดของไซต์

Junpen Waentuearong แก้ไข การอบรมกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน STeam
Junpen Waentuearong สร้าง การอบรมกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน STeam
18 ก.ย. 2563 06:39 Junpen Waentuearong แก้ไข การติดตามการรายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ของโรงเรียนประชารัฐ
18 ก.ย. 2563 06:29 Junpen Waentuearong แก้ไข การติดตามการรายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ของโรงเรียนประชารัฐ
18 ก.ย. 2563 06:29 Junpen Waentuearong แก้ไข การติดตามการรายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ของโรงเรียนประชารัฐ
18 ก.ย. 2563 06:28 Junpen Waentuearong สร้าง การติดตามการรายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ของโรงเรียนประชารัฐ
18 ก.ย. 2563 05:50 Junpen Waentuearong แก้ไข การกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์แพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) หลังเปิดภาคเรียนที
18 ก.ย. 2563 05:49 Junpen Waentuearong สร้าง การกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์แพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) หลังเปิดภาคเรียนที
18 ก.ย. 2563 05:36 Junpen Waentuearong แก้ไข ส่งเอกสารสรุปผลการประกวดนวัตกรรมการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ระดับประเทศ
18 ก.ย. 2563 05:36 Junpen Waentuearong สร้าง ส่งเอกสารสรุปผลการประกวดนวัตกรรมการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ระดับประเทศ
18 ก.ย. 2563 05:22 Junpen Waentuearong แก้ไข รานงานการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ การจัดการเรียนรู้ทางไกล และภาวะโภชนาการ ครั้งที่ 2
18 ก.ย. 2563 05:22 Junpen Waentuearong สร้าง รานงานการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ การจัดการเรียนรู้ทางไกล และภาวะโภชนาการ ครั้งที่ 2
18 ก.ย. 2563 05:09 Junpen Waentuearong แก้ไข การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์แคนาดา ครั้งที่ 1
18 ก.ย. 2563 05:09 Junpen Waentuearong สร้าง การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์แคนาดา ครั้งที่ 1
18 ก.ย. 2563 04:55 Junpen Waentuearong แก้ไข การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลและมอบเกียรติบัตรจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project - Based Learning : PBL)
18 ก.ย. 2563 04:55 Junpen Waentuearong สร้าง การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลและมอบเกียรติบัตรจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project - Based Learning : PBL)
18 ก.ย. 2563 04:47 Junpen Waentuearong แก้ไข ประชาสัมพันธ์สื่ออินโฟกราฟิกภาพเคลื่อนไหว (Motion Infographic)
18 ก.ย. 2563 04:46 Junpen Waentuearong สร้าง ประชาสัมพันธ์สื่ออินโฟกราฟิกภาพเคลื่อนไหว (Motion Infographic)
18 ก.ย. 2563 04:34 Junpen Waentuearong แก้ไข การจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอรี บริบท สพฐ.
18 ก.ย. 2563 04:29 Junpen Waentuearong แก้ไข การจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตรสซอรี บริบท สพฐ.
18 ก.ย. 2563 04:29 Junpen Waentuearong แก้ไข การจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตรสซอรี บริบท สพฐ.
18 ก.ย. 2563 04:29 Junpen Waentuearong แก้ไข การจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตรสซอรี บริบท สพฐ.
18 ก.ย. 2563 04:28 Junpen Waentuearong สร้าง การจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตรสซอรี บริบท สพฐ.
18 ก.ย. 2563 04:16 Junpen Waentuearong แก้ไข การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาตัวชี้วัดคุณธรรม จริยธรรม และการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรม การวัดคุณธรรม จริยธรรมออนไลน์ สําหรับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามแนวทางโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
18 ก.ย. 2563 04:16 Junpen Waentuearong สร้าง การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาตัวชี้วัดคุณธรรม จริยธรรม และการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรม การวัดคุณธรรม จริยธรรมออนไลน์ สําหรับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามแนวทางโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

เก่ากว่า | ใหม่กว่า