กิจกรรมล่าสุดของไซต์

นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข รับชม-รับฟัง รายการ “พุธเช้า..ข่าว สพฐ.” ผ่านระบบ Video Conference
นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว สร้าง รับชม-รับฟัง รายการ “พุธเช้า..ข่าว สพฐ.” ผ่านระบบ Video Conference
นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข รับชม-รับฟัง รายการ “พุธเช้า..ข่าว สพฐ.” ผ่านระบบ Video Conference
นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว สร้าง รับชม-รับฟัง รายการ “พุธเช้า..ข่าว สพฐ.” ผ่านระบบ Video Conference
นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข หน้าแรก
13 ก.ค. 2563 21:32 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ลบ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ครั้งที่ 4/2563
13 ก.ค. 2563 21:32 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ลบ ปฎิบัติหน้าที่คัดกรองผู้มาติดต่อราชการ ณ สพป.นครพนม เขต 1
13 ก.ค. 2563 21:31 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ลบ ปฏิบัติหน้าที่คัดกรองผู้มาติดต่อราชการ ณ สพป.นครพนม เขต 1
13 ก.ค. 2563 21:30 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ลบ ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต
13 ก.ค. 2563 21:29 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ลบ ทบทวนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สู่แผนการจัดการเรียนรู้
13 ก.ค. 2563 21:29 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข ทบทวนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สู่แผนการจัดการเรียนรู้
13 ก.ค. 2563 21:28 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข ทบทวนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธสักราช 2551 สู่แผนการจัดการเรียนรู้
13 ก.ค. 2563 21:28 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว สร้าง ทบทวนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธสักราช 2551 สู่แผนการจัดการเรียนรู้
13 ก.ค. 2563 21:25 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต
13 ก.ค. 2563 21:25 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว สร้าง ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต
13 ก.ค. 2563 21:24 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข ปฏิบัติหน้าที่คัดกรองผู้มาติดต่อราชการ ณ สพป.นครพนม เขต 1
13 ก.ค. 2563 21:24 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว สร้าง ปฏิบัติหน้าที่คัดกรองผู้มาติดต่อราชการ ณ สพป.นครพนม เขต 1
13 ก.ค. 2563 21:23 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข ปฎิบัติหน้าที่คัดกรองผู้มาติดต่อราชการ ณ สพป.นครพนม เขต 1
13 ก.ค. 2563 21:22 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว สร้าง ปฎิบัติหน้าที่คัดกรองผู้มาติดต่อราชการ ณ สพป.นครพนม เขต 1
13 ก.ค. 2563 21:20 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ครั้งที่ 4/2563
13 ก.ค. 2563 21:20 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว สร้าง ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ครั้งที่ 4/2563
13 ก.ค. 2563 20:17 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข ออกนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID)
13 ก.ค. 2563 06:46 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข หน้าแรก
13 ก.ค. 2563 06:43 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข เกี่ยวกับเรา
13 ก.ค. 2563 06:33 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว แก้ไข ทบทวนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สู่แผนการจัดการเรียนรู้

เก่ากว่า | ใหม่กว่า