กิจกรรมล่าสุดของไซต์

Junpen Waentuearong แก้ไข ประชุมชี้แจงแนวดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
Junpen Waentuearong แก้ไข ประชุมชี้แจงแนวดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
Junpen Waentuearong สร้าง ประชุมชี้แจงแนวดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
Junpen Waentuearong แก้ไข แจ้งศูนย์ประสานงานประจำอำเภอ การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
Junpen Waentuearong สร้าง แจ้งศูนย์ประสานงานประจำอำเภอ การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
Junpen Waentuearong แก้ไข การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาค ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563
Junpen Waentuearong สร้าง การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาค ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563
Junpen Waentuearong แก้ไข เชิญประชุมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563
Junpen Waentuearong สร้าง เชิญประชุมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563
Junpen Waentuearong แก้ไข การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563
Junpen Waentuearong แก้ไข การนิเทศ กำกับและติดตาม การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563
Junpen Waentuearong สร้าง การนิเทศ กำกับและติดตาม การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563
Junpen Waentuearong แก้ไข การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563
Junpen Waentuearong แก้ไข การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563
Junpen Waentuearong สร้าง การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563
Junpen Waentuearong แก้ไข ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต
Junpen Waentuearong สร้าง ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต
4 มี.ค. 2564 23:58 Junpen Waentuearong แก้ไข มาตรการการให้บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
4 มี.ค. 2564 23:58 Junpen Waentuearong สร้าง มาตรการการให้บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
4 มี.ค. 2564 23:18 Junpen Waentuearong แก้ไข การประชุมปฎิบัติการปรับเกณฑ์การประกวดนวัตกรรมการศึกษา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน สู่่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
4 มี.ค. 2564 23:17 Junpen Waentuearong สร้าง การประชุมปฎิบัติการปรับเกณฑ์การประกวดนวัตกรรมการศึกษา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน สู่่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
4 มี.ค. 2564 01:16 Junpen Waentuearong แก้ไข ขอความร่วมมือประเมินตนเองด้วย Platform thai stop COVID PLus
4 มี.ค. 2564 01:16 Junpen Waentuearong สร้าง ขอความร่วมมือประเมินตนเองด้วย Platform thai stop COVID PLus
3 มี.ค. 2564 19:37 Junpen Waentuearong แก้ไข ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE)
3 มี.ค. 2564 03:16 Junpen Waentuearong แก้ไข ขอเรียนเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16

เก่ากว่า | ใหม่กว่า