กิจกรรมล่าสุดของไซต์

31 ม.ค. 2566 22:37 นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง แก้ไข การประชุมปฏิบัติการจัดทำตัวชี้วัดามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
31 ม.ค. 2566 22:37 นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง สร้าง การประชุมปฏิบัติการจัดทำตัวชี้วัดามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
31 ม.ค. 2566 22:30 นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง แก้ไข หน้าแรก
31 ม.ค. 2566 22:22 นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง แก้ไข หน้าแรก
31 ม.ค. 2566 22:01 นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง แก้ไข ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.”
31 ม.ค. 2566 22:00 นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง แก้ไข ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.”
31 ม.ค. 2566 21:49 นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง สร้าง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.”
31 ม.ค. 2566 01:07 นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง แก้ไข ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดบรรยายธรรม และการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ระดับจังหวัด (ส่วนภูมิภาค) จังหวัดนครพนม ประจำปี พ.ศ. 2566
31 ม.ค. 2566 01:07 นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง สร้าง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดบรรยายธรรม และการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ระดับจังหวัด (ส่วนภูมิภาค) จังหวัดนครพนม ประจำปี พ.ศ. 2566
31 ม.ค. 2566 00:10 นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง แก้ไข ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ "การส่งเสริมการนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
31 ม.ค. 2566 00:08 นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง แก้ไข ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ "การส่งเสริมการนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
31 ม.ค. 2566 00:07 นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง สร้าง ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ "การส่งเสริมการนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
30 ม.ค. 2566 06:56 นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง แก้ไข การขยายผลการใช้ชุดฝึกปฏิบัติการใช้แนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อการประกันคุณภาพ ระดับห้องเรียน ที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ด้วยระบบออนไลน์
30 ม.ค. 2566 06:56 นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง แก้ไข การขยายผลการใช้ชุดฝึกปฏิบัติการใช้แนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อการประกันคุณภาพ ระดับห้องเรียน ที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ด้วยระบบออนไลน์
30 ม.ค. 2566 06:55 นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง สร้าง การขยายผลการใช้ชุดฝึกปฏิบัติการใช้แนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อการประกันคุณภาพ ระดับห้องเรียน ที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ด้วยระบบออนไลน์
30 ม.ค. 2566 06:44 นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง แก้ไข การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ (Learning Design) สู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์
30 ม.ค. 2566 06:43 นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง สร้าง การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ (Learning Design) สู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์
30 ม.ค. 2566 06:37 นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง แก้ไข เชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การพัฒนาผู้นำ TRUE LADER รุ่นที่ 22
30 ม.ค. 2566 06:37 นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง สร้าง เชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การพัฒนาผู้นำ TRUE LADER รุ่นที่ 22
30 ม.ค. 2566 06:31 นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง แก้ไข ขอความอนุเคราะห์กรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด
30 ม.ค. 2566 06:31 นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง สร้าง ขอความอนุเคราะห์กรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด
30 ม.ค. 2566 06:23 นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง แก้ไข ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้และบริการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(สถานศึกษาพอเพียง) ประจำปีการศึกษา 2564
30 ม.ค. 2566 06:23 นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง สร้าง ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้และบริการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(สถานศึกษาพอเพียง) ประจำปีการศึกษา 2564
30 ม.ค. 2566 06:11 นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง สร้าง เชิญประชุมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET)
30 ม.ค. 2566 01:41 นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง แก้ไข การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ปีการศึกษา 2565

เก่ากว่า | ใหม่กว่า