รับชม-รับฟังประชุมทางไกลฯ การประชุมสร้างความเข้าใจ เรื่อง “การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560” สู่การปฏิบัติ

โพสต์26 ม.ค. 2561 00:56โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 26 ม.ค. 2561 00:57 ]