ประชุมปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบตามแนวทางของแผนแม่บทบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ภาคอีสานตอนบน

โพสต์14 ก.พ. 2562 22:06โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว