ประชุมปฎิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) สู่การปฏิบัติ อ.เมืองนครพนม

โพสต์9 พ.ค. 2561 11:39โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 9 พ.ค. 2561 11:40 ]