การประชุมสร้างความเข้าใจเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2559

โพสต์12 พ.ย. 2559 06:55โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 12 พ.ย. 2559 06:55 ]