การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 (O-NET)

โพสต์4 ก.พ. 2562 00:27โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 4 ก.พ. 2562 00:27 ]
วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 06.00 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมบุคลากรที่ปฏิบัติงานในกลุ่มต่าง ๆ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ในการรับส่งข้อสอบ กระดาษคำตอบ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบจากศูนย์สอบ :  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ไปยังสนามสอบทั้งหมด 31 สนามสอบ เพื่อมอบให้หัวหน้าสนามสอบและกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการสอบตามคำสั่ง ฯ ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 (O-NET : Ordinal National Educational Test) ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 และวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามสอบที่สำนักงานทดสอบทางการศึกษา กำหนด โดยมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบในครั้งนี้

สอบ O-NET : 2561 อ.วังยาง

ลิงค์สำหรับการแชร์