ออกติดตามเยี่ยมโรงเรียนในโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ และโครงการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนเพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิตในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านการเรียนรู้แบบ Electronic Learning

โพสต์23 ส.ค. 2562 09:18โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 24 ส.ค. 2562 23:52 ]
วันที่ 21-22 สิงหาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมูลนิธิแพธทูเฮลท์ โดย นายพิศิษฏ์ คุณวโรตม์ Project Leader จากมูลนิธิแพธทูเฮลท์ พร้อมด้วย นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง และนายณัฐวุฒิ นวลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นางสาวประภาพร เจริญทัศน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ออกติดตามเยี่ยมโรงเรียนในโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ และโครงการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนเพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิตในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านการเรียนรู้แบบ Electronic Learning เพื่อเรียนรู้แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษา และเพศวิถีศึกษาให้กับนักเรียน และรับทราบการสนับสนุนที่ผู้โค้ช และครูผู้รับผิดชอบสอนต้องการเพิ่มเติม เพื่อให้การหนุนเสริมในฐานะโคช และการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น หลังจากการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ หรือเข้าร่สมการอบรมทางไกลเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน และโรงเรียนบ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) อ.ธาตุพนม และ ร.ร.ศรีโพนทองวิทยา อ.นาแก จ.นครพนม ซึ่งก่อนการลงพื้นที่เจ้าหน้าที่จากโครงการได้พบปะกับคณะศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ และหลังการติดตามเยี่ยมได้ประชุมสรุปหลังการติดตามโรงเรียนร่วมกับทีมนิเทศ ในการติดตามเยี่ยมพื้นที่ในครั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประมศึกษานครพนม เขต 1 จึงขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูในโรงเรียนทั้งสามโรงเรียนมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมการดำเนินงานของ ร.ร.ในโครงการ ร.ร.สุขภาวะ

ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมครู CSE Learning เพศวิถีศึกษา ร.ร.บ้านฝั่งแดงฯ

ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมครู CSE Learning เพศวิถีศึกษา ร.ร.ศรีโพนทองวิทยา

พบปะผู้รับผิดชอบก่อน และสรุปสะท้อนผลการนิเทศ