อบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีงบประมาณ 2561

โพสต์24 มี.ค. 2561 08:10โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 24 มี.ค. 2561 08:12 ]
วันที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวัชโรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1มอบหมายให้ นางพรรณวดี มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการ STEM Education ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 อบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา  (STEM Education) โดยอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามแนวทางสะเต็มศึกษา ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์อบรมครูสะเต็มศึกษาประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 : โรงเรียนสุนทรวิจิตร อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ซึ่่งมีโรงเรียนที่เข้าร่วมอบรมตามโครงการในครั้งนี้ ได้แก่ โรงเรียนบ้านสำราญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โรงเรียนบ้านหาดแพง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 โรงเรียนสัตยานันท์  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และศูนย์วิทยาศาสตร์การศึกษานครพนม สังกัดละ 3 คน เข้าร่วมอบรมฯโดยพร้อมเพรียงกัน ร่วมฝึกปฏิบัติกิจกรรมตามระบบเป็นระยะ ๆ ณ ศูนย์สะเต็มศึกษาโรงเรียนสุนทรวิจืตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

อบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ‎(STEM Education)‎ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีงบประมาณ 2561

ลิงค์สำหรับการแชร์