อบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM Education) ช่วงที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

โพสต์7 เม.ย. 2561 09:25โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 7 เม.ย. 2561 23:43 ]
วันที่ 7 เมษายน  2561 เวลา 09.00 น. นายวัชโรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางพรรณวดี มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการ STEM Education ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 อบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา  (STEM Education) โดยอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามแนวทางสะเต็มศึกษา ช่วงที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 7 เมษายน  2561ถึง วันที่ 9 เมษายน 2561 ณ ศูนย์สะเต็มศึกษา โรงเรียนสุนทรวิจิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ซึ่่งมีโรงเรียนที่เข้าร่วมอบรมตามโครงการในครั้งนี้ ได้แก่ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22  โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์)  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครพนม เข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้

อบรมครูด้วยระบบทางไกล สะเต็มศึกษา ชั้น ม.ปลาย : 8 เม.ย. 2561

อบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา ระดับชั้น ม.ปลาย : 7 เม.ย. 2561

ลิงค์สำหรับการแชร์