อบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

โพสต์29 มี.ค. 2562 23:58โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 30 มี.ค. 2562 00:05 ]
วันที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางพรรณวดี มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้รับผิดชอบสะเต็มศึกษา จัดอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 28 - 30 มีนาคม 2562 โดยมีครูประถมศึกษาในโรงเรียนตัวแทนในสังกัดต่าง ๆ ประกอบด้วย ร.ร.สุนทรวิจิตร สพป.นครพนม เขต 1 ร.ร.บ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา) สพป.นครพนม เขต 2 ร.ร.เทศบาล 4 (รัตนโกสินทร์ 200 ปี) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร.ร.สัตยานันท์ สังกัดเอกชน และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม หน่วยงานละ 3 คน จากผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี รวม 15 คน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศูนย์ฝึกการอบรมสะต็มศึกษา ร.ร.สุนทรวิจิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

อบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษาตอนต้น : วันที่ 3

ลิงค์สำหรับการแชร์