อบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

โพสต์19 เม.ย. 2562 06:27โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 21 เม.ย. 2562 01:44 ]
วันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางพรรณวดี มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้รับผิดชอบสะเต็มศึกษา พร้อมด้วย นางวัฒนา กงวิรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้ และนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จัดอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2562 โดยมีครูที่สอนชั้นประถมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนตัวแทนในสังกัดต่าง ๆ หน่วยงานละ 3 คน รวม 15 คน ได้แก่ โรงเรียนสุนทรวิจิตร สพป.นครพนม เขต 1 โรงเรียนบ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา) สพป.นครพนม เขต 2 โรงเรียนสันตยานันท์ ร.ร.ในสังกัดเอกชน โรงเรียนเทศบาล 4 (รัตนโกสินทร์ 200 ปี) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม ซึ่งเป็นครูผู้สอนที่รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศูนย์สะต็มศึกษา ร.ร.สุนทรวิจิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

อบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

อบรมครูด้วยระบบทางไกล ระดับประถมศึกษาตอนปลาย วันที่ 2

อบรมครูด้วยระบบทางไกล ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย วันที่ 3

ลิงค์สำหรับการแชร์