อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามความคืบหน้า และวางแผนในการดำเนินการ PLN (Personal Learning Network) โครงการ "การขยายผลโรงเรียนสุขภาวะโดยการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC" ร.ร.บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล) อ.นาแก

โพสต์31 ต.ค. 2561 04:13โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 31 ต.ค. 2561 04:16 ]
วันที่ 29-30 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามความคืบหน้า และวางแผนในการดำเนินการ PLN (Personal Learning Network) โครงการ "การขยายผลโรงเรียนสุขภาวะโดยการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC" พร้อมด้วย นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นางวัฒนา กงวิรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้ นางพรรณวดี มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้ ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว และนายวิทวินทร์ ประทังคติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษร่วมติดตามความคืบหน้า และวางแผนในการดำเนินการ PLN (Personal Learning Network) โครงการ "การขยายผลโรงเรียนสุขภาวะโดยการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC" และร่วมเสนอแนวคิดในการขับเคลื่อนโครงการและแผนบูรณาการ PBL ออนไลน์ ใน Quater 3 และ Quater 4 ณ โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล) อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ในการนี้มีผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

PLN @ ร.ร.บ้านน้ำก่ำ ‎(สิทธิผลนุกูล)‎ อ.ธาตุพนม

ลิงค์สำหรับการแชร์