อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ขั้นที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โพสต์4 ส.ค. 2561 02:23โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 6 ส.ค. 2561 08:51 ]
วันที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ขั้นที่ 1 ปีการศึกษา 2561 พร้อมด้วย วิทยากร วิทยากรพี่เลี้ยง ศึกษานิเทศก์และข้าราชการครู ที่สำคัญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงให้ความสำคัญ เน้นให้ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้สร้างความตระหนักและเอาใจใส่เป็นพิเศษ ขับเคลื่อนนโยบายนี้ให้สำเร็จ เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัย อายุ 3 – 6 ปี มุ่งเน้นให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง เหมาะสมกับวัย ธรรมชาติ พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กแต่ละระดับ ทักษะการตั้งคำถาม การค้นคว้าหาคำตอบ การแสดงความคิดเห็นรวมถึงการให้ข้อสรุปด้วยวาจา ทำการทดลองร่วมกันเป็นกลุ่มย่อย นำกิจกรรมนี้มาบูรณาการ ผ่านกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ที่สำคัญครูต้องมีความรู้ความเข้าใจใส่ใจกับกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติทุกขั้นตอน  
                                                                           ขอบคุณภาพ/ข่าว : จันทร์สุดา บุญวาร นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต 1

ประชุมวิทยากร วิทยากรพี่เลี้ยงในการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ขั้นที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ลิงค์สำหรับการแชร์