วันครู ครั้งที่ 61 ปี พ.ศ.2560

โพสต์17 ม.ค. 2560 08:50โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 17 ม.ค. 2560 08:59 ]
วันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาจังหวัดนครพนม จัดงานวันครู ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน” เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ส่งเสริมและเชิดชูเกียรติวิชาชีพครูส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบุคลากรผู้ประกอบวิชาชีพครูกับประชาชนในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม เพื่อธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ โดยมี นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีและมอบเข็มเชิดชูเกียรติ เกียรติบัตร และโล่รางวัล แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น จำนวน 102 ราย นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการนี้มีการจัดกิจกรรมระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ระลึกพระคุณครู ได้รับเกียรติจาก นายประเสริฐ หอมดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกิจกรรมระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ระลึกพระคุณครู ซึ่งเป็นคุณครูที่เคยสอนท่านมา จำนวน 5 ท่าน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และมีหัวหน้าส่วนราชการร่วมงานในครั้งนี้ ในการนี้มีศึกษานิเทศก์ที่เข้ารับเกียรติบัตรในครั้งนี้ด้วย ได้แก่ นางพรรณวดี มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางจีรพร ตติยะรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางนัยนา ฉายวงค์ พร้อมด้วยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว นางรินทิพย์ วารี และ นางสาวอิศราภรณ์ ชูมาศ ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ รับเกียรติบัตรผู้นิเทศดีเด่น โครงการคูปองพัฒนาครู ปีงบประมาณ 2560 ณ หอประชุมมรุกขนคร โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม...ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วย
ขอบคุณภาพ/ข่าว : ทีมงาน/กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต 1

วันครู ครั้งที่ 61 ปี พ.ศ.2560

วันครู ครั้งที่ 61 ปี พ.ศ.2560

ลิงค์สำหรับการแชร์