สพฐ.ออกติดตามสภาพปัญหาการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช้ และการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2559

โพสต์21 พ.ค. 2559 06:54โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2559 16:31 ]
วันที่ 19  พฤษภาคม 2559 นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  เจ้าหน้าที่จากกลุ่มนโยบายและแผน และหัวหน้ากลุ่มงานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ ร่วมติดตามสภาพปัญหาการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช้ และการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2559  ในโรงเรียนทั้งสามขนาด ได้แก่  โรงเรียนขนาดใหญ่ คือ โรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) โรงเรียนขนาดกลาง คือ โรงเรียนบ้านสำราญ และโรงเรียนขนาดเล็ก คือ โรงเรียนบ้านดอนยานาง โดยมีนายปรีชา จิรพัทธ์พงศกร ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวิจิตร  นางสาวภทรมาศ ภะวะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำราญ และนางพรนภา เอกนิพนธ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนยานาง พร้อมคณะครู เป็นผู้ให้ข้อมูลกับคณะกรรมการติดตามจากสพฐ. ประกอบด้วย  นางสาวกัญนิภา พราหมณ์พิทักษ์  ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นประธานคณะติดตาม นางสาวสุมณฑาลาภมูล (สคส.) นางสาวกัลยา ชูโชติ (สนผ.) นางสาวสุรีรัตน์ ตั่งยะฤทธิ์ (สตผ.) นางวรรณีจันทรศิริ (กลุ่มสื่อฯ สวก.) เพื่อรับทราบปัญหา พร้อมให้คำแนะนำ  ข้อเสนอแนะในการเลือก การใช้ และการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ เพื่อประโยชน์ของนักเรียนและไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

สพฐ.ติดตามสภาพปัญหาการดำเนินงานการเลือก ใช้ และซื้อหนังสือเรียน ปี 2559

ลิงค์สำหรับการแชร์