สพฐ.ออกเก็บข้อมูลภาคสนามโครงการ DLIT ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

โพสต์28 ก.พ. 2559 23:50โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2559 16:38 ]
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1  มอบหมายให้นางรินทิพย์ วารี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1   ร่วมติดตามเก็บข้อมูลภาคสนามผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology : DLIT) กับคณะติดตามจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา      ขั้น  พื้นฐาน โดยมีนายนิพนธ์ ศิริสานต์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.พิษณุโลก เขต 1, นายจันทร์ วังกัลยา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2, นายอภิชาติ พรหมฝาย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และนายพิชัย เอี่ยมสอาด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ได้ติดตามโครงการ DLIT ของโรงเรียนอนุบาลนครพนม อำเภอเมือง โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ อำเภอนาแก และโรงเรียนปลาปากราษฏร์บำรุง อำเภอปลาปาก โดยในการออกติดตามเก็บข้อมูลครั้งนี้เป็นการเก็บข้อมูลจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูผู้สอน  และนักเรียน  ซึ่งผลการนิเทศติดตามเก็บข้อมูลเป็นที่พอใจและสร้างความประทับใจให้กับคณะติดตามจาก สพฐ. เป็นอย่างยิ่ง

สพฐ.ติดตามเก็บข้อมูลภาคสนามโครงการ DLIT