Site visit โรงเรียนตามโครงการโรงเรียนสุขภาวะเพื่อการเปลี่ยแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC

โพสต์17 ธ.ค. 2561 04:40โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 5 ม.ค. 2562 01:45 ]
วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางวัฒนา กงวิรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว นางพุทธวรรณ ราชอินทร์ และนายวิทวินทร์ ประทังคติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เดินทางและร่วมให้กำลังใจในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน NODE และโรงเรียนลูกข่าย และนิเทศติดตาม Site visit โรงเรียนตามโครงการโรงเรียนสุขภาวะเพื่อการเปลี่ยแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC  ณ โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี อ.วังยาง ในภาคเช้า และโรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา อ.วังยาง ในภาคบ่าย  ซึ่งมีโรงเรียนตามโครงการฯ เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

Site Visit ร.ร.หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี อ.วังยาง

Site Visit ร.ร.บ้านยอดชาดวิทยา อ.วังยาง

ลิงค์สำหรับการแชร์