สังเกตการสอน และนิเทศติดตามครูผู้สอนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศแบบร่วมพัฒนา

โพสต์22 ก.พ. 2560 10:39โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 24 ก.พ. 2560 23:43 ]
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านนาโสก เครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ อ.นาแก จ.นครพนม นางรินทิพย์ วารี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ที่ได้รับการพัฒนาศึกษานิเทศก์ตามโครงการ Boot Camp for Core Supervisor รุ่นที่ 1 นำคณะศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วย นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว นางพัชรินทร์ นวลตา นางนัยนา ฉายวงค์ และ ดร.อิศราภรณ์ ชูมาศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.นครพนม เขต 1 ออกสังเกตการสอน และนิเทศติดตามครูผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศแบบร่วมพัฒนา  โดยกระบวนการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning)  และสะเต็มศึกษา (STEM Education) ซึ่งในการสังเกตการสอนครั้งนี้มีครูที่ทำหน้าที่สอน ได้แก่ นางอำพร คตจำปา สาธิตการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 นางสาวร่วมคิด ใจกลาง สาธิตการสอนตามแนวสะเต็มศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นางจิดาภา วงศ์ตาผา สาธิตการสอนตามแนวสะเต็มศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และนางเฟื่องฟ้า ฤทธิธาดา สาธิตการสอนตามแนวสะเต็มศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งในการสังเกตการสอนครั้งนี้คณะศึกษานิเทศก์ได้สะท้อนผลการสังเกตการสอนโดยให้คำแนะนำเพิ่มเติมในข้อบกพร่อง สิ่งที่จะต้องเติมเต็มเพื่อให้กิจกรรมการเรียนการสอนบรรลุตามตัวชี้วัด และร่วมชื่นชมในสิ่งที่ดีในกระบวนการเรียนการสอนตามการขัดการเรียนรู้แต่ละวิธี การสังเกตการสอนครั้งนี้ได้รับความร่วมมือ และอำนวยความสะดวกจากผู้บริหารสถานศึกษา นายธวัชชัย ตั้งวิกรัย และคณะครูทุกท่านเป็นอย่างดียิ่ง จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

สังเกตการสอน และนิเทศแบบร่วมพัฒนา รร.บ้านนาโสก อ.นาแก

ลิงค์สำหรับการแชร์
Comments