ร่วมรับชม - รับฟัง รายการพุธเช้า...ข่าว สพฐ. ผ่านระบบ Video Conference

โพสต์13 ม.ค. 2564 07:39โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 13 ม.ค. 2564 07:39 ]
วันที่ 13 มกราคม 2564  เวลา 08.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ร่วมรับชม - รับฟัง รายการพุธเช้า...ข่าว สพฐ. ผ่านระบบ Video Conference พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 /ผอ.กลุ่ม/ศูนย์ฯ/ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบการดำเนินงาน นโยบายสำคัญในการบริหารจัดการด้านการศึกษา ของ สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาสพฐ. และคณะ และ อบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับยุทธศาสตร์และแผนระดับรอง การนำเข้าข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (EMENSER) ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1รับชม - รับฟัง รายการพุธเช้า...ข่าว สพฐ. : January,13

ลิงค์สำหรับการแชร์