ร่วมประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในรอบ 6 เดือน ครั้งที่ 1

โพสต์12 ก.ค. 2562 20:15โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 12 ก.ค. 2562 20:15 ]
วันที่ 11 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้รับมอบหมายจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ 210/2562 สั่ง ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการร่วมประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในรอบ 6 เดือน ครั้งที่ 1 ของนางสาวสิริลักษณ์ ศรีมณีรัตน์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านดอนยานาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย นายขวัญประชา อินธิโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนยานาง ประธานกรรมการ นายเฉลิมเกียรติ ควรชม ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กรรมการ และนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กรรมการ โดยในการประเมินครั้งนี้ได้ประเมินคุณลักษณะและสมรรถนะของครูผู้ช่วยด้านการปฏิบัติตน และด้านการปฏิบัติงาน ตามประเด็นรายการประเมินย่อย โดยการสังเกต สัมภาษณ์ สนทนา และตรวจสอบเอกสาร ร่องรอยหลักฐานในประเด็นต่าง ๆ พร้อมทั้งได้สรุปข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา แก่ครูผู้ช่วย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการและผู้ที่เข้ารับการประเมินเป็นอย่างดี

ประเมินครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านดอนยานาง

ลิงค์สำหรับการแชร์