ร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน : 8 ตุลาคม 2563

โพสต์8 ต.ค. 2563 06:15โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 8 ต.ค. 2563 06:31 ]
วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น.  นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และบรรยายพิเศษ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยหลักการและเทคนิค การจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนปฏิบัติราชการประจำปี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาที่เชื่อมโยง สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และแผนย่อยของแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้แนวคิด xyz model ใช้ประกอบการจัดทำของบประมาณในปีงบประมาณ 2565 โดย วิทยากร นางจันทวรรณ์ หรรษาภิรมย์โชค นักวิชาการศึกษาอิสระ ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน : 8 ตุลาคม 2563