ร่วมนิเทศ ติดตามการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามความคืบหน้า และวางแผนในการดำเนินการ PLN (Personal Learning Network) โครงการ "การขยายผลโรงเรียนสุขภาวะโดยการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC" ร.ร.บ้านนาโสก อ.นาแก

โพสต์27 ต.ค. 2561 07:07โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 31 ต.ค. 2561 04:16 ]
วันที่ 27- 28 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายมงคล รุ่งสว่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามความคืบหน้า และวางแผนในการดำเนินการ PLN (Personal Learning Network) โครงการ "การขยายผลโรงเรียนสุขภาวะโดยการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC" พร้อมด้วย นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นางพรรณวดี มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้ ผู้รับผิดชอบโครงการ ร่วมติดตามความคืบหน้า และวางแผนในการดำเนินการ PLN (Personal Learning Network) โครงการ "การขยายผลโรงเรียนสุขภาวะโดยการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC" และร่วมเสนอแนวคิดในการขับเคลื่อนโครงการใน Q3 และ Q4 ณ โรงเรียนบ้านนาโสก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม และในวันที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. นางวัฒนา กงวิรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้ พร้อมด้วย นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว และนายวิทวินทร์ ประทังคติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมวิพากษณ์และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการใช้แผนบูรณาการ PBL Quarter 3 และ PBL Quarter 4 ในการนี้มีผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

PLN @ ร.ร.บ้านนาโสก อ.นาแก

PLN @ ร.ร.บ้านนาโสก วันที่ 2

ลิงค์สำหรับการแชร์