ร่วมงานผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาและงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย (วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่)

โพสต์26 ธ.ค. 2560 23:33โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 29 ธ.ค. 2560 15:59 ]
วันทึ่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมหลังใหม่ สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานการจัดงานผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาและงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย (วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหางบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในหอประชุมของสำนักงานฯที่สร้างขึ้นใหม่ ในการนี้ นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นำคณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครพนม เขต 1 เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งบัดนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมแรง ร่วมใจกัน สละทุนทรัพย์และเวลา เพื่อหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน รวมทั้งทุกภาคส่วนที่เล็งเห็นความจำเป็นและให้ความสำคัญในการจัดงานครั้งนี้ จึงทำให้งานสำเร็จและสมบูรณ์ มา ณ โอกาสนี้ 
ขอขอบคุณภาพ/ข่าว : จันทร์สุดา บุญวาร นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต 1

ร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา สพป.นครพนม เขต 1

ร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา สพป.นครพนม เขต 1 ‎‎(ภาคค่ำ)‎‎

ลิงค์สำหรับการแชร์