ร่วมงานบายศรีสู่ขวัญผู้บริหารสถานศึกษา รร.บ้านนาราชควาย

โพสต์10 พ.ย. 2559 09:50โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2559 15:08 ]
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประกอบด้วย นางวัฒนา กงวิรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายนิกุล มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางพรรณวดี มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางพัชรินทร์ นวลตา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวอิศราภรณ์ ชูมาศ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางนัยนา ฉายวงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครพนม เขต 1 ประกอบด้วย นางจันทนีย์ ชูจันทร์ นางรุ่งนภา สุภา นางกรรณิการ์ แสนธิราช และนายณรัช ไชยสุระ ร่วมงานบายศรีสู่ขวัญ นายสท้าน วารี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์) อำเภอเมืองนครพนม ซึ่งมีกรรมการสถานศึกษา  ชาวบ้าน คณะครูในโรงเรียน และผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายหนองญาตินาราชควาย เดินทางมาร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน
ขอบคุณภาพ : นายณรัช ไชยสุระ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.นครพนม เขต 1

ร่วมงานบายศรีสู่ขวัญผู้บริหารสถานศึกษา รร.บ้านนาราชควาย