รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ปีงบประมาณ 2560

โพสต์8 พ.ย. 2560 05:18โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 8 พ.ย. 2560 06:06 ]
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายมงคล รุ่งสว่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้การต้อนรับคณะผู้ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์  (Integrity and transparency Assessment : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2560 ซึ่งคณะผู้ประเมินประกอบด้วย นางสาวสุวณีย์ พิมพกรรณ์ ข้าราชการบำนาญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษษขั้นพื้นฐาน นายปริญญา ฤทธิ์ตา ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดนครพนม นางสาวศราวดี โพธิ์สุข ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป สำนักทดสอบทางการศึกษา และนายคเชนทร์ กองพิลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ประเมินเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน สำหรับการเก็บข้อมูลจากแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์  (โรงเรียนจำนวน 8 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลนครพนม โรงเรียนสุนทรวิจิตร โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งฯ โรงเรียนเรณูวิทยาคาร โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำุรง และโรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี ซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าร่วมรับการประเมินโดยพร้อมเพรียงกัน

รับการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ITA Online ปีงบประมาณ 2560 : ภาคเช้า

รับการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสฯ "ITA" ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ภาคบ่าย

ลิงค์สำหรับการแชร์
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง