รับการนิเทศ ติดตาม และรายงานผลการนิเทศ ของศึกษานิเทศก์ที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการ Boot Camp for Core supervisor รุ่นที่ 1

โพสต์24 ก.พ. 2560 23:48โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 24 ก.พ. 2560 23:48 ]
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนาโสก เครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายนิกุล มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1และนางพรรณวดี มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครพนม เขต 1 ร่วมต้อนรับคณะนิเทศติดตาม ศึกษานิเทศก์ผูู้ผ่านการพัฒนาตามโครงการ Boot Camp for Core Supervisor รุ่นที่ 1 : นิเทศติดตาม นางรินทิพย์ วารี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครพนม เขต 1 ซึ่งคณะนิเทศติดตามจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ นายอุทิน นิติกานต์การุณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.26 (มหาสารคาม) นายสัมภาษณ์ คำผุย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.26 (มหาสารคาม) นายสำราญ วังนุราช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นางอรุณรุ่ง โยธสิงห์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สกลนคร เขต 1 และ นายนิติธร ปิลวาสน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ช่วยปฏิบัติราชการ ศนฐ. ซึ่งในการรับการนิเทศติดตามฯ ครั้งนี้ นางรินทิพย์ วารี ได้นำเสนอกระบวนการ และผลการนิเทศโรงเรียนบ้านนาโสก โรงเรียนเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ในแผนนิเทศ โรงเรียนโดย นายธวัชชัย ตั้งวิกรัย ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูในโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์ ได้แก่ นายพิสิษฐ์ เผือดผุด ผอ. รร.บ้านแก้งสีลารมณ์ ประธานเครือข่ายบ้านแก้งหนองสังข์  นายแหวน แสนสามารถ ผอ.รร.บ้านหนองห้าง นายบุญร่วม คิดการ ผอ.รร.บ้านนาทุ่งมั่ง นำเสนอผลที่ได้จากการนิเทศ รวมทั้งคณะศึกษานิเทศร่วมให้ข้อมูลและสะท้อนผลการนิเทศของนางรินทิพย์ วารี และคณะนิเทศติดตาม จาก สพฐ.ได้สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง สังเกตภูมิทัศน์ เอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งประชุมสรุปผลการนิเทศในการนิเทศติดตามครั้งนี้ ในการนี้คณะศึกษานิเทศก์ทีร่วมเป็นหนึ่งในเครือข่ายโรงเรียนร่วมพัฒนา ได้แก่ นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว นางพัชรินทร์ นวลตา นางนัยนา ฉายวงค์ และ นางสาวอิศราภรณ์ ชูมาศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครพนม เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลสะท้อนผลการนิเทศในครั้งนี้ด้วย ขอขอบผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านนาโสก ผุู้ที่มีส่วนร่วม และส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่อำนวยความสะดวกให้การนิเทศติดตามและรายงานผลการนิเทศ ของศึกษานิเทศก์ที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการ Boot Camp for Core supervisor รุ่นที่ 1 ครั้งนี้ลุล่วงด้วยดี

รับการนิเทศติดตามฯ ศึกษานิเทศก์ผู้ผ่านการพัฒนา Boot Camp for Core Supervisor รุ่นที่ 1

ลิงค์สำหรับการแชร์
Comments