รับการนิเทศติดตาม การนิเทศแบบบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และตามนโยบายของ สพฐ. ประจำปี 2561

โพสต์6 ส.ค. 2561 08:16โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 6 ส.ค. 2561 08:22 ]
วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นำคณะศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มร่วมต้อนรับคณะนิเทศติดตาม การนิเทศแบบบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และตามนโยบายของ สพฐ. ประจำปี 2561 นำโดย นายบพิตร มีหนองหว้า ประธานกรรมการพร้อมคณะ ในการลงพื้นที่นิเทศติดตามการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ได้แก่ การนำศษสตร์พระราชา กระบวนการ Active Learning การใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และสะเต็มศึกษา (STEM Education) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) และให้คำแนะนำเพิ่มเติมในเรื่องรูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการ โดยใช้เครือข่ายเป็นฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 
ขอบคุณภาพ/ข่าว : จันทร์สุดา บุญวาร นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต 1

การติดตามผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Active Learning

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง