รับชมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส "การศึกษาไทย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง"

โพสต์16 เม.ย. 2563 07:00โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 16 เม.ย. 2563 07:01 ]
วันที่ 15 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รับชมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส "การศึกษาไทย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" โดยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิิการเป็นประธานการประชุม กล่าวรายงานโดย นายอำนาจ วิชชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา/รองผู้อำนวยการสถานศึกษาทั้ง 176 หน่วยงาน ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง โดยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายแนวทางกระบวนการบริหารจัดการ “การศึกษาพิเศษ” ด้านนโยบาย “กระทรวงศึกษาธิการไทย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” และรับฟังปัญหา อุปสรรคจากผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษทั่วประเทศ “เมื่อมีเหตุการณ์ต่าง ๆ เข้ามา การเรียนการสอนต้องมีการเปลี่ยนแปลง แนวปฏิบัติที่จะต้องร่วมมือกันทำให้ประสบความสำเร็จต่อไป คือ การเตรียมการรองรับการเปิดภาคเรียน การใช้การเรียนการสอนทางไกล ที่คุ้นเคยกันมาพอสมควรแล้ว ที่เรียกกันว่า “ครูตู้” และต้องทำให้เข้มข้นมากขึ้นด้วย ในขณะเดียวกัน ก็ต้องเตรียมกระบวนการบริหารจัดการ “การศึกษาพิเศษ” ด้านนโยบาย “กระทรวงศึกษาธิการไทย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” โดยมี Platform ของเราเอง เพื่อเป็นเวทีเชื่อม 176 หน่วยงาน และโยงคนพิการทั้งประเทศให้สามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา พัฒนาตนเองได้มากขึ้น ตามแนวทาง “ปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู”