ปฏิบัติหน้าที่คัดกรองผู้มาติดต่อราชการใน สพป.นครพนม เขต 1

โพสต์10 เม.ย. 2563 09:42โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 10 เม.ย. 2563 09:43 ]
วันที่ 10 เมษายน 2563 นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาปฏิบัติหน้าที่คัดกรองผู้มาติดต่อราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ตามมาตรการในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยการวัดอุณภูมิ ล้างมือด้วยเจล และการใส่หน้ากากป้องกัน อีกทั้งมอบหมายให้แต่ละกลุ่มในเขตพื้นที่ผลัดเปลี่ยนเวรยามรับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวตลอดทั้งวัน โดยกลุ่มนิเทศฯ ปฏิบัติงานในเวลา 14.00-15.00 น. ซึ่งมี นายสงวนศักดิ์ แสงผา และนางพุทธวรรณ ราชอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่คัดกรอง และเวลา 15.00-16.00 น. ซึ่งมีนายผล สังข์สน และนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง (ปฏิบัติหน้าที่แทนนายอำนวย สุทธิคุณ) ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่คัดกรองผู้มาติดต่อราชการ ณ ประตูทางขึ้นฝั่งกลุ่มอำนวยการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ปฏิบัติงาน ณ จุดคัดกรอง : 15:00-16:00 น.

ปฏิบัติงาน ณ จุดคัดกรอง : 14:00-15:00 น.

ลิงค์สำหรับการแชร์