ปฏิบัติหน้าที่คัดกรอง ณ จุดคัดกรอง : 15 ต.ค. 2563

โพสต์16 ต.ค. 2563 06:26โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 20 ต.ค. 2563 06:18 ]
วันที่ 15 ตุลาคม 2563 นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาปฏิบัติหน้าที่คัดกรองผู้มาติดต่อราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ตามมาตรการในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยการวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจล และการใส่หน้ากากป้องกัน อีกทั้งมอบหมายให้แต่ละกลุ่มในเขตพื้นที่ผลัดเปลี่ยนเวรยามรับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวตลอดทั้งวัน โดยนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติงานในเวลา 14.00-15.00 น.  ปฏิบัติหน้าที่คัดกรองผู้มาปฏิบัติราชการ ณ จุดคัดกรอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดคัดกรอง : 15 ต.ค. 2563

ลิงค์สำหรับการแชร์