ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี

โพสต์18 มิ.ย. 2562 19:26โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2562 19:26 ]
วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ออกให้คำปรึกษาในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานกรรมการ นายสท้าน วารี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์) รองประธานกรรมการ นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ และนางวันเพ็ญ ทัศนบรรลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคอกควาย กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาแก่ นายรักชาติ คนยัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งมน อำเภอเมืองนครพนม นายชิษณุพงศ์ พลหาราช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกไฮ อำเภอเมืองนครพนม นางสาวเรณู พัฒนะแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกล้วย อำเภอเมืองนครพม และนางศลิษา ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจันทน์ อำเภอเมืองนครพนม โดยให้ข้อเสนอแนะและเติมเต็มในตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด และผู้รับคำปรึกษาพร้อมปฏิบัติและทำตามตัวชี้วัดในการประเมินทั้งหมด

ทำหน้าที่พี่เลี้ยงให้คำปรึกษาในการสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี

ลิงค์สำหรับการแชร์