ประเมินผลการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

โพสต์22 พ.ค. 2562 22:25โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 22 พ.ค. 2562 22:25 ]
วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ที่ 90/2562 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 ออกครูผู้ประเมินผลการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองยาว อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนมช่วย คือ นางสาวปราริชาติ พรมศรี โดยประเมินใน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1.ด้านการปฏิบัติตน ประกอบด้วย 1) วินัยและการรักษาวินัย 2) คุณธรรม จริยธรรม 3) จรรยาบรรณวิชาชีพ 4) การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5) จิตวิญญาณความเป็นครู 6) จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู และ 2. ด้านการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 1) การจัดการเรียนการสอน 2) การบริหารจัดการชั้นเรียน 3) การพัฒนาตนเอง 4) การทำงานเป็นทีม 5) งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษา และ 6) การใช้ภาษาและเทคโนโลยี โดยวิธีการประเมินใช้วิธีการสังเกต สัมภาษณ์ สอบถาม พิจารณาจากเอกสาร หลักฐานร่องรอยทางเอกสาร ภาพถ่าย ที่สะท้อนผลการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงาน ประกอบการประเมิน พร้อมทั้งบันทึกข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา ซึ่งการประเมินได้รับความร่วมมือ และอำนวยความสะดวกให้การประเมินครั้งนี้ลุล่วงด้วยดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ประเมินฯครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านหนองยาว อ.เมืองนครพนม

ลิงค์สำหรับการแชร์