ประเมินผลการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วยเพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โพสต์8 พ.ค. 2562 09:51โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 8 พ.ค. 2562 09:51 ]
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนบ้านคำพอก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ที่ 90/2562 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 ออกประเมินผลการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วยเพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย คือ นางสาวอรฤทัย คำออน ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านคำพอก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยประเมินใน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1.ด้านการปฏิบัติตน ประกอบด้วย 1) วินัยและการรักษาวินัย 2) คุณธรรม จริยธรรม 3) จรรยาบรรณวิชาชีพ 4) การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5) จิตวิญญาณความเป็นครู 6) จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู และ 2. ด้านการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 1) การจัดการเรียนการสอน 2) การบริหารจัดการชั้นเรียน 3) การพัฒนาตนเอง 4) การทำงานเป็นทีม 5) งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษา และ 6) การใช้ภาษาและเทคโนโลยี โดยวิธีการประเมินใช้วิธีการสังเกต สัมภาษณ์ สอบถาม พิจารณาจากเอกสาร หลักฐานร่องรอยทางเอกสาร ภาพถ่าย ที่สะท้อนผลการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงาน ประกอบการประเมิน พร้อมทั้งบันทึกข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา ซึ่งการประเมินได้รับความร่วมมือ และอำนวยความสะดวกให้การประเมินครั้งนี้ลุล่วงด้วยดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้


ประเมินครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านคำพอก อ.เมืองนครพนม

ลิงค์สำหรับการแชร์