ประเมินผลการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วยเพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

โพสต์19 พ.ค. 2562 06:46โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 19 พ.ค. 2562 06:53 ]
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ที่ 90/2562 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 ออกประเมินผลการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วยเพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย คือ นางสาวธัญญารัตน์ นาโควงศ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยประเมินใน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1.ด้านการปฏิบัติตน ประกอบด้วย 1) วินัยและการรักษาวินัย 2) คุณธรรม จริยธรรม 3) จรรยาบรรณวิชาชีพ 4) การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5) จิตวิญญาณความเป็นครู 6) จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู และ 2. ด้านการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 1) การจัดการเรียนการสอน 2) การบริหารจัดการชั้นเรียน 3) การพัฒนาตนเอง 4) การทำงานเป็นทีม 5) งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษา และ 6) การใช้ภาษาและเทคโนโลยี โดยวิธีการประเมินใช้วิธีการสังเกต สัมภาษณ์ สอบถาม พิจารณาจากเอกสาร หลักฐานร่องรอยทางเอกสาร ภาพถ่าย ที่สะท้อนผลการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงาน ประกอบการประเมิน พร้อมทั้งบันทึกข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา ซึ่งการประเมินได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการประเมินประกอบด้วย นางกฤติยา โพธิ์เสนา นางนริศรา สบายใจ ทำให้การประเมินครั้งนี้ลุล่วงด้วยดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ประเมินผลการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วยเพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม