ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านเนินสะอาด

โพสต์4 เม.ย. 2562 00:50โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 4 เม.ย. 2562 00:51 ]
วันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ออกติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านเนินสะอาด คือ นางสาวรุ่งฤดี ศิริ โดยมีกรอบการประเมิน 2 ด้าน คือ1) ด้านการปฏิบัติตน ประกอบด้วย 1.1) วินัย และการรักษาวินัย 1.2) คุณธรรม จริยธรรม 1.3) จรรยาบรรณวิชาชีพ 1.4) การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 1.5) จิตวิญญาณความเป็นครู 1.6) จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู และ 2) ด้านการปฏิบัติงาน 2.1) การจัดการเรียนการสอน 2.2)การบริหารจัดการชั้นเรียน 2.3) การพัฒนาตนเอง 2.4)การทำงานเป็นทีม 2.5) งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษา 2.6 การใช้ภาษาและเทคโนโลยี และบันทึกหลักฐานร่องรอยที่สะท้อนผลการพัฒนาการปฏิบัติตน ซึ่งคณะกรรมการประเมินฯ ประกอบด้วย 1) นายไพฑูรย์ แก้วคำแสน  ผู้อำนวยการสถานศึกษา 2) นางจารุวรรณ สุดโกทา ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านเนินสะอาด และนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ณ โรงเรียนบ้้านเนินสะอาด อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม

ประเมินครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านเนินสะอาด

ลิงค์สำหรับการแชร์