ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3

โพสต์30 มิ.ย. 2565 06:30โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 30 มิ.ย. 2565 06:31 ]
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 ของโรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง อำเภอเมืองนครพนม จำนวน 2 ราย คือ นางสาวปภัศรา พลแสน วิชาเอกภาษาอังกฤษ และนายจตุรงค์ ลามุงคุณ วิชาเอกคณิตศาสตร์ โดยการประเมินครั้งนี้ได้สังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน ได้สะท้อนผลและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และได้ประเมินจากเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยประกอบ พร้อมกับสัมภาษณ์ สอบถาม ครูเพื่อร่วมงาน เพื่อให้ได้ข้อมูลในการประเมินครั้งนี้ ขอขอบคุณ ดร.อนุสรณ์ แสนเคน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง ประธานกรรมการในการประเมิน และครูผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำให้การประเมินครั้งนี้ลุล่วงด้วยดี

ประเมินครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านดอนแดงเจริญทอง ครั้งที่ 3 ครูปภัศรา พลแสน : June30,2022

ประเมินครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านดอนแดงเจริญทอง ครั้งที่ 3 ครูจตุรงค์ ลามุงคุณ : June30,2022

ลิงค์สำหรับการแชร์