ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2

โพสต์17 ก.ย. 2563 03:37โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 17 ก.ย. 2563 03:37 ]
วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ออกประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ของ นายูปุรเชษฐ์ วงค์จันทะ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านสำราญ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยใช้แบบประเมิน ประเมินใน 2 องค์ประกอบ คือ ด้านการปฏิบัติตน และด้านการปฏิบัติงาน และได้ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยประกอบในการประเมินครั้งนี้ พร้อมได้ให้ข้อเสนอแนะ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาไว้ในแบบประเมินเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมิน นายสุรชาติ นนทะแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำราญ ประธานกรรมการ และนางเสริมสวย ค้าธัญญะ ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.บ้านสำราญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในโรงเรียน ที่ร่วมประเมินและอำนวยความสะดวกให้การประเมินครั้งนี้ลุ่วงด้วยดี

ประเมินครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านสำราญ : กันยายน 14

ลิงค์สำหรับการแชร์