ประเมินการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

โพสต์10 มี.ค. 2563 10:16โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 10 มี.ค. 2563 10:59 ]
วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ออกประเมินการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย : นางสาวอรฤทัย คำออน ครูผู้ช่วยวิชาเอก การศึกษาปฐมวัย ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านคำพอก อำเภอเมืองนครพนม ครั้งที่ 2 โดยการประเมินใน 2 องค์ประกอบ คือ ด้านการปฏิบัติตน ประกอบด้วย 1) วินัยและการรักษาวินัย 2) คุณธรรม จริยธรรม 3) จรรยาบรรณวิชาชีพ 4) การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5) จิตวิญญาณความเป็นครู 6) จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพ และด้านการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 1)การจัดการเรียนการสอน 2) การบริหารจัดการชั้นเรียน 3) การพัฒนาตนเอง 4) การทำงานเป็นทีม 5) งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษา 6) การใช้ภาษาและเทคโนโลยี โดยวิธีการสังเกต สัมภาษณ์ สอบถาม สนทนา จากเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ผู้เรียน และพิจารณาจากเอกสาร หลักฐานร่องรอยที่สะท้อนผลการพัฒนาการปฏิบัติตน และการปฏิบัติงานที่ปรากฎตามแบบประเมิน พร้อมทั้งสรุปข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา ณ โรงเรียนบ้านคำพอก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ประเมินการเตรียมความความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ลิงค์สำหรับการแชร์