ประชุมวิทยากร/วิทยากรพี่เลี้ยงเตรียมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงปฏิบัติการแนวการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ (ขั้นที่ 2) โครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย" ปีการศึกษา 2562

โพสต์20 ส.ค. 2562 08:59โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 20 ส.ค. 2562 09:00 ]
วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต1 ประธานประชุมวิทยากร/วิทยากรพี่เลี้ยงเตรียมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงปฏิบัติการแนวการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ (ขั้นที่ 2) โครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย"  ปีการศึกษา 2562 โดยผู้รับผิดชอบโครงการ นางพรรณวดี มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งจะจัดอบรมขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 รุ่น            รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 ครูที่สอนระดับปฐมวัย อำเภอเมืองนครพนม อำเภอนาแก จำนวน 121 คน ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สพป.นครพนม เขต 1 รุุ่่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 ครูที่สอนระดับปฐมวัย อำเภอธาตุพนม อำเภอปลาปาก อำเภอเรณูนครและอำเภอวังยาง จำนวน 133 คน ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี สพป.นครพนม เขต 1 ทั้งนี้ แต่ละรุ่นอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ตั้งแต่ เวลา 08.30-16.30 น. ของทุกวัน ในการนี้ มีข้าราชการครูและศึกษานิเทศก์ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องปฏิบัติงานผู้อำนวยการ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ประชุมวิทยากร/วิทยากรพี่เลี้ยงเตรียมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงปฏิบัติการแนวการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ ‎(ขั้นที่ 2)‎ โครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย" ปีการศึกษา 2562

ลิงค์สำหรับการแชร์