ประชุมเตรียมรับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2/2560

โพสต์22 ส.ค. 2560 09:10โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 24 ต.ค. 2560 01:07 ]
วันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย นายสังวาลย์ ศรีโคตร รองศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ประชุมเตรียมการกับผู้อำนวยการ/ประธาน/ผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสกลนคร ในการเตรียมรับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2/2560 ที่จังหวัดสกลนคร ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนครในวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ซึ่งได้ซักซ้อมความเข้าใจให้ตรงกัน และให้หน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็นของการตรวจราชการเตรียมข้อมูลในการนำเสนอ ในการตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการนี้ นายคณุตม์ แสนอาจ ผู้อำนวยการ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร และคณะศึกษานิเทศก์ ในฐานะผู้รับผิดชอบงานการตรวจราชการตามนโยบายฯ ในครั้งนี้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

ประชุมเตรียมรับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2/2560

Comments