ประชุมศึกษานิเทศก์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 : ครั้งที่ 2/2560

โพสต์1 มี.ค. 2560 15:12โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 1 มี.ค. 2560 15:12 ]
วันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นประธานในการประชุมศึกษานิเทศก์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 : ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ คือ 1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2559 2) การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ประจำปีการศึกษา 2559 3) การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ปีการศึกษา 2559 4) การแจ้งภาระงานของแต่ละกลุ่มงานกลุ่มนิเทศฯ (ทั้ง 6 กลุ่มงาน) และ 5) เรื่องอื่น ๆ ในการประชุมครั้งนี้มีศึกษานิเทศก์ที่ไม่ติดราชการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ประชุมศึกษานิเทศก์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 : ครั้งที่ 2/2560

ลิงค์สำหรับการแชร์
Comments