ประชุมศึกษานิเทศก์เพื่อเตรียมการและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) ปีการศึกษา 2561

โพสต์24 ม.ค. 2562 01:55โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 24 ม.ค. 2562 01:55 ]
วันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น.นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประชุมศึกษานิเทศก์เพื่อเตรียมการและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) ปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งมีคณะศึกษานิเทศก์ที่ไม่ติดราชการเข้า่ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา