ประชุมศึกษานิเทศก์เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงาน และเตรียมการนิเทศฯ ภาคเรียนที่ 2

โพสต์12 พ.ย. 2562 19:24โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 12 พ.ย. 2562 19:29 ]
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานในการประชุมศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ และเตรียมนิเทศเชิงบูรณาการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยมีร่างขอบข่ายของการนิเทศ ดังนี้ : 1) การประกันคุณภาพการศึกษา 2) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ 4) การจัดการเรียนการสอน Active Learning 5) การจัดการเรียนรู้โดยใช้ DLIT/DLTV 6) โรงเรียนในโครงการพิเศษ พร้อมด้วย นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 และคณะศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

ประชุมศึกษานิเทศก์ พฤศจิกายน 2562


ลิงค์สำหรับการแชร์