ประชุมศึกษานิเทศก์เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

โพสต์31 มี.ค. 2559 21:52โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2559 16:35 ]
วันที่ 31 มีนาคม  พ.ศ. 2559  เวลา  13.30 น. ณ  ห้องประชุมรวมใจ 2 นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นประธานในการประชุมศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครพนม เขต 1 เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 โครงการโรงเรียนประชารัฐ   และนายปิยะพงษ์  ผลาจันทร์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาาประถมศึกษานครพนม  เขต 1  ประชุมศึกษานิเทศก์เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 โดยกำหนดตัวชีวัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย  2 มิติ 7 ตัวชี้วัดหลัก และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ 50 ตัวชี้วัดหลัก โดยกำหนดให้รายงานตามกรอบระยะเวลา 6 ,9,12 เดือน ผ่านระบบ ARS  

ประชุมศึกษานิเทศก์เพื่อปฏิบัติตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559