ประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 1/2562

โพสต์11 เม.ย. 2562 03:52โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 11 เม.ย. 2562 03:52 ]
วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 1/2562 เกี่ยวกับ 1) การวัดผลและประเมินผลนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ได้แก่ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) การทดสอบคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง 2) การจัดงานวันสงกรานต์ ปี 2562 3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 4) การลงเวลาปฏิบัติราชการ/การไปราชการของศึกษานิเทศก์ และเรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา คือ การรายงานการปฏิบัติงานการนิเทศการศึกษาของกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมีคณะศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 1/2562

ลิงค์สำหรับการแชร์