ประชุมสะท้อนผลการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โพสต์18 ม.ค. 2564 00:10โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 18 ม.ค. 2564 00:11 ]
วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางนฤมล สุภาทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบด้วย นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมสะท้อนผลการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  การสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดสอบโอเน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 2563 และการทดสอบออนไลน์ ครั้งที่ 5/2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดยสะท้อนผลการนิเทศด้วยวิธที่หลากหลาย เช่น ภาพถ่าย วาจา  สารนิเทศ เอกสาร ซึ่งมีศึกษานิเทศก์ทีไม่ติดราชการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
สะท้อนผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 : January,18

ลิงค์สำหรับการแชร์