ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้เครือข่ายเป็นฐาน

โพสต์9 พ.ค. 2561 22:38โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 9 พ.ค. 2561 22:39 ]
วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมพระเทพวรมุณี นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ นายมงคล รุ่งส่าง และนายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้เครือข่ายเป็นฐาน  พร้อมกับมอบนโยบาย ทิศทาง การยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาให้สูงขึ้น อีกทั้งเป็นการพัฒนาระบบการดำเนินงานของเครือข่ายและสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง มีการบริหารจัดการภารกิจทั้ง 4 ด้าน อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเป็นการบูรณาการความร่วมมือยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิเคราะห์ปัญหา/ความต้องการ/แนวทางแก้ปัญหา ในระดับเครือข่าย ซึ่งมีนายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมกิจกรรมใครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้เครือข่ายเป็นฐาน

ลิงค์สำหรับการแชร์