ประชุมปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบตามแนวทางของแผนแม่บทบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ภาคอีสานตอนบน

โพสต์14 ก.พ. 2562 22:11โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 14 ก.พ. 2562 22:13 ]
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางพุทธวรรณ ราชอินทร์ ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นำคณะศึกษานิเทศก์และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ได้แก่ นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว นายณัฐวุฒิ นวลตา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายพงษ์ภิสิทธิ์ นามเกตุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบตามแนวทางของแผนแม่บทบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-พ.ศ.2579) ภาคตะวันออเฉียงเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมสยามแกรนด์ อ.เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ประชุมปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบตามแนวทางของแผนแม่บทบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี ‎(พ.ศ.2560-2579)‎ ภาคอีสานตอนบน

ลิงค์สำหรับการแชร์