ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

โพสต์18 ต.ค. 2558 08:40โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2559 16:51 ]
วันที่  15-16  ตุลาคม  พ.ศ.2558  นายมารุต  อุปนิสากร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต  1  พร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์  ลาภจิตร  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต 1 นายพงษ์เพชร  ทิพย์วงศ์   ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา  ศึกษานิเทศก์  ผู้บริหารสถานศึกษา  และครูผู้สอนในโรงเรียนแกนนำในการขับเคลื่อนนโยบาย  "ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้"  ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต  1  จำนวน  27  โรงเรียน ร่วมรับชมวีดีทัศน์แนวทางการขับเคลื่อนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. กล่าวถึงแนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียน : ภาพรวมทุกด้าน  และในการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนนี้โรงเรียนแกนนำทั้ง  27  โรงเรียน พร้อมนำนโยบายสู่การปฏิบัติโดยเริ่มวันที่  2  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2558  พร้อมกันกับโรงเรียนแกนนำในเขตพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ


ประชุมเชิงปฏิบัติการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"