ประชุมปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจอาเซียนและทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ วันที่สองของการประชุมปฏิบัติการ

โพสต์26 ส.ค. 2559 09:49โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2559 16:01 ]
วันที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมไอฮอลล์ 1 โรงแรมไอโฮเต็ล อำเภอเมืองนครพนม  ซึ่งเป็นวันที่ 2 ของการจัดประชุมปฏิบัติการฯ นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้คณะศึกษานิเทศก์ คณะวิทยากร ประชุมปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจอาเซียน และทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ ตระหนักในงานวิชาชีพ และมีทักษะพื้นฐานในการประกอบวิชาชีพ สำหรับเป็นพื้นฐานสู่การเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นไป ซึ่งในวันนี้ได้เชิญวิทยากรพิเศษ ดร.สัมภาษณ์ คำผุย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  เป็นผู้ให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติกิจกรรมการเป็น Coaching & Mentoring  เพื่อการนิเทศติดตามงานในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งบรรยายการศการประชุมปฏิบัติการเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ผู้เข้ารับการอบรมและคณะวิทยากรทุกคนได้ฝึกบทบาทสมมุติในการเป็นผู้โค้ช ผู้ถูกโค้ช และเป็นผู้สังเกตการณ์ ในทุกๆบทบาท เพื่อนำไปสู่รูปแบบ วิธีการที่ถูกต้อง ทักษะที่ใช้ในการพัฒนา Coaching & Mentoring

เศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจอาเซียน วันที่ 2